NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

 • Poradenství

 • ID akce:
  618026

Popis poradenství NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

 • zpracování koncepce nakládání s vodami (dokumentovaný postup)

 • zajištění školení zaměstnanců o nakládání s vodami

 • zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů (také do integrovaného registru znečištění)

 • poradenská činnost včetně stanovení návrhů řešení při nakládání s vodami

 • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku nakládání s vodami, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání, zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle platné legislativy

 • podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Integrovaný registr právních a jiných požadavků)

 • výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ochrany vod, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

 • zpracování provozních a manipulačních řádů a provozních deníků vodohospodářských zařízení

 • poradenství pro uživatele všech látek závadných vodám (kontrolní systémy, vedení záznamů o závadných látkách apod.)

 • zpracování havarijních plánů pro nakládání s látkami závadnými vodám

 • zpracování žádostí o vydání všech potřebných souhlasů a vyjádření vodohospodářského úřadu:

 • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

 • Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

 • Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

 • Žádost o stavební povolení k vodním dílům

 • Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

 • Žádost o povolení k užívání vodních děl

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

 • Žádost o udělení souhlasu

 • Žádost o vyjádření

 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

 • Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami

 • Oznámení o užívání stavby vodního díla

 • Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, stavební úpravy (§ 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona)

 • Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

 • spolupráce při řešení zneškodnění odpadních vod (například zabezpečení odvozu odpadních vod ke zneškodnění)

 • vyjadřování se k nově zaváděným technologiím, popřípadě k úpravě technologických procesů z hlediska míry jejich škodlivosti na životní a pracovní prostředí

 • vypracování žádostí o odběry povrchových, podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podzemních nebo do kanalizace, pokud je tato činnost nezbytná pro výkon služeb a činností klienta

 • zabezpečení odběrů odpadní vody před vypouštěním do vodoteče včetně laboratorních rozborů

 • vypracování podkladů pro poptávkové řízení na dodavatele služeb v měření odpadních vod včetně vyhodnocení nabídek a následná přítomnost při odběru vzorků vypouštěných vod, kontrola standardu provozu

 • vyhodnocení protokolu odběru vod

 • poradenství pro provozovatele neutralizačních stanic (nakládání s odpadními vodami a s odpady)

 • vedení evidence rozboru odpadních vod

 • vedení evidence množství a kvality odebíraných povrchových, podzemních vod, vypouštěných odpadních vod (pro účely vodní bilance)

 • vypracování poplatkového hlášení a přiznání za zdroj znečišťování vod

 • vedení a ohlašování evidence údajů předávaných znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu

 • poradenství v oblasti péče o studně a jiné zdroje podzemních vod

 • poradenství v oblasti realizace opatření pro individuální čištění nebo zneškodňování průmyslových odpadních vod v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi

poradenství při likvidaci a zneškodňování havárií závadných látek vodám (zajištění odborné firmy, jednání s orgány státní správy, vypracování zpráv apod.)


Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace