NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Toto poradenství je poskytováno dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Poradenství

 • ID akce:
  618026

Popis poradenství NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

 • zpracování koncepce nakládání s vodami (dokumentovaný postup)

 • zajištění školení zaměstnanců o nakládání s vodami

 • zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů (také do integrovaného registru znečištění)

 • poradenská činnost včetně stanovení návrhů řešení při nakládání s vodami

 • zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku nakládání s vodami, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání, zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle platné legislativy

 • podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Integrovaný registr právních a jiných požadavků)

 • výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ochrany vod, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

 • zpracování provozních a manipulačních řádů a provozních deníků vodohospodářských zařízení

 • poradenství pro uživatele všech látek závadných vodám (kontrolní systémy, vedení záznamů o závadných látkách apod.)

 • zpracování havarijních plánů pro nakládání s látkami závadnými vodám

 • zpracování žádostí o vydání všech potřebných souhlasů a vyjádření vodohospodářského úřadu:

 • Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

 • Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

 • Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

 • Žádost o stavební povolení k vodním dílům

 • Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

 • Žádost o povolení k užívání vodních děl

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

 • Žádost o udělení souhlasu

 • Žádost o vyjádření

 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

 • Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami

 • Oznámení o užívání stavby vodního díla

 • Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, stavební úpravy (§ 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona)

 • Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

 • spolupráce při řešení zneškodnění odpadních vod (například zabezpečení odvozu odpadních vod ke zneškodnění)

 • vyjadřování se k nově zaváděným technologiím, popřípadě k úpravě technologických procesů z hlediska míry jejich škodlivosti na životní a pracovní prostředí

 • vypracování žádostí o odběry povrchových, podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podzemních nebo do kanalizace, pokud je tato činnost nezbytná pro výkon služeb a činností klienta

 • zabezpečení odběrů odpadní vody před vypouštěním do vodoteče včetně laboratorních rozborů

 • vypracování podkladů pro poptávkové řízení na dodavatele služeb v měření odpadních vod včetně vyhodnocení nabídek a následná přítomnost při odběru vzorků vypouštěných vod, kontrola standardu provozu

 • vyhodnocení protokolu odběru vod

 • poradenství pro provozovatele neutralizačních stanic (nakládání s odpadními vodami a s odpady)

 • vedení evidence rozboru odpadních vod

 • vedení evidence množství a kvality odebíraných povrchových, podzemních vod, vypouštěných odpadních vod (pro účely vodní bilance)

 • vypracování poplatkového hlášení a přiznání za zdroj znečišťování vod

 • vedení a ohlašování evidence údajů předávaných znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu

 • poradenství v oblasti péče o studně a jiné zdroje podzemních vod

 • poradenství v oblasti realizace opatření pro individuální čištění nebo zneškodňování průmyslových odpadních vod v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi

poradenství při likvidaci a zneškodňování havárií závadných látek vodám (zajištění odborné firmy, jednání s orgány státní správy, vypracování zpráv apod.)


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace