Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

 • Lektor

 • Popis
  Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - odborná asistentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
 • Termín

 • Termín zahájení:
  18.5.2017
 • Termín ukončení:
  18.5.2017
 • Od – do:
  18.05.2017; 9.00 - cca 16.00
 • Doba trvání:
  1 den
 • Informace

 • Informace pro účastníky
 • Cena *

 • Cena:
  2305 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)

Popis kurzu Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

Z obsahu semináře:
* nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí)
* problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporná místa rozhodovací praxe
* na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů
* výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a nového občanského zákoníku
* tzv. minimalistická a maximalistická smlouva – výhody a nevýhody
* tzv. „vzorová“ smlouva – doporučený obsah
* preambule smlouvy a její význam
* různé jazykové verze smluv a jejich relevance
* smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem
* problémové otázky obchodních podmínek (způsoby odkazů, kolize, použití internetu, překvapivá ujednání x nesrozumitelné a těžko čitelné doložky, specifika vůči spotřebiteli)
* různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení (hotovost, splátky, dokumentární akreditiv x notářská x advokátní úschova a další) a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.)
* termín dodání – možné dispozice s ním
* jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury
* odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic)
* tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností
* lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?
* výhrada vlastnického práva – co v případě odstoupení od smlouvy?
* vybrané otázky z oblasti zajišťovacích a utvrzovacích institutů pohledem aktuální judikatury
* smluvní ošetření odpovědnosti za vady x záruka
* fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky)
* zpětná účinnost smlouvy (judikatura x nový občanský zákoník)
* vybrané otázky některých smluvních typů (zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo a tzv. realitních smluv)
* formulace uznání závazku (dluhu), dohody o splátkovém kalendáři, výzvy k úhradě dluhu, předžalobní upomínky s vyúčtováním smluvních sankcí
* řada dalších problémových otázek…
* jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu ČR a změny vyplývající z nového občanského zákoníku
* praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv
* diskuze
Objednat účast na kurzu - Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace