Visual FoxPro 9 / 8 - formuláre a OOP

  • Kurz na míru

  • ID akce:
    596113

Popis kurzu na míru Visual FoxPro 9 / 8 - formuláre a OOP

Visual FoxPro 9 / 8 - formuláre a OOP
4 dni, denne 8:00 – 16:00, začiatok kurzu 9:00

Vstupné požiadavky: Základné programátorské skúsenosti s databázovým systémom Visual FoxPro 9.0 / 8.0 / 7.0.

Kurz je určený pre začínajúcich a mierne pokročilých programátorov databázových aplikácií v prostredí MS Visual FoxPro 9.0 / 8.0 / 7.0, ktorí sa chcú podrobnejšie oboznámiť s technikou návrhu obrazovkových formulárov a s ďalšími možnosťami objektovo orientovaného programovania v tomto systéme (OOP).

Kurz poskytuje ucelený prehľad filozofie OOP, podrobný výklad spôsobu programovania rôznych typov formulárov (dátové, dialógové, panely nástrojov) a ukážky niektorých ďalších aplikácií OOP vo VFP. Dôraz sa kladie najmä na plné zvládnutie špecifík grafického prostredia Windows, osvojenie si techniky OOP na formulároch, pochopenie a správne použitie rôznych typov objektov, prepojenie objektov s databázou, spoluprácu jednotlivých formulárov a pod. Osobitná pozornosť sa venuje systematike budovania knižníc objektových tried a ich použitiu na zvýšenie efektívnosti tvorby a údržby programových aplikácií.
Teoretický výklad je spojený s množstvom praktických experimentov a samostatne riešených čiastkových príkladov. Získané skúsenosti a programové fragmenty možno priamo využiť pri tvorbe vlastných aplikácií. V závere kurzu účastníci dostanú niekoľko rád pre prevod starších formulárov z FoxPro 2.6 do nového systému.

Absolventi kurzu získajú aj základné knižnice a niektoré doplnkové nástroje pre prácu v prostredí VFP (Plib, Clib, Utility, VfpC a pod.).

Cena kurzu: 7500 SK bez DPH.

Náplň kurzu:

1. DEŇ
Úvodné nastavenie pracovného prostredia - adresáre, vývojové prostredie, odporúčané knižnice a nástroje
Objektovo orientované programovanie vo VFP
• význam - rozklad zložitého problému na časti, ich zovšeobecnenie a nezávislá realizácia
• základné pojmy a princípy - objekty, vlastnosti, metódy, udalosti, triedy, zapúzdrenie, dedičnosť, mnohotvárnosť, dynamické chovanie objektov
• rozsah využitia - formuláre, ďalšie zložky aplikácie

Formuláre - úvod do problematiky a základné nástroje
• špecifiká grafického prostredia a systému Windows - fonty, grafika, OLE, COM, ODBC, Internet, ...
• typy formulárov - dátové, dialógové, panely nástrojov
• zostavenie jednoduchých dátových formulárov pomocou sprievodcov - chovanie, analýza a možné úpravy výsledných formulárov
• návrh a údržba formulárov pomocou štandardných nástrojov (Form Designer) - okná, panely nástrojov, práca s myšou, základné triedy pre objekty na formulároch

Knižnice objektových tried
• budovanie a použitie knižníc - technika a systematika (Class Designer, Class Browser)
• knižnica Clib - odporúčané „základné“ triedy pre vývojový tím, zmeny a rozšírenia oproti základným triedam VFP, nadstavbové triedy

Form - základná trieda pre formuláre
• prehľad vlastností a metód
• jednoduchá grafická aplikácia s názornou ukážkou použitia a výhod OOP

2. DEŇ
Form - podrobný prehľad vlastností, metód a udalostí s príkladmi použitia
• vlastnosti spoločné pre väčšinu objektov - názov, poloha, rozmery, farby, ohraničenie, písmo, viditeľnosť, aktivita, nadriadený objekt, trieda, ...
• vlastnosti spoločné pre kontajnerové objekty - Objects, ControlCount, ActiveControl, ...
• špecifické vlastnosti - práca s dátami (DataSession, BufferMode, ...), typ a stav formulára (WindowType, WindowState, Desktop, ...), podkladový obrázok, ikona, rolovanie okna, ...
• metódy spoločné pre väčšinu objektov - vznik a zánik objektu, aktivácia a deaktivácia objektu, udalosti od myši a klávesnice, drag & drop, Refresh, práca s vlastnosťami, ošetrenie chýb
• metódy spoločné pre kontajnerové objekty - vytváranie a rušenie objektov
• špecifické metódy - Load / Release / QueryUnload / Unload, Move / Moved, Resize, ...
• dátové prostredie - tabuľky, relácie, OOP

Objekty na formulároch - špecifické vlastnosti, metódy a udalosti (jednoduché triedy)
• jednoduché objekty - Label, TextBox, EditBox, Spinner, CommandButton, CommandGroup, OptionGroup, CheckBox, Image, Line, Shape
• kontajnerové objekty - Container, PageFrame
• špeciálne objekty - Timer, Custom

3. DEŇ
Objekty na formulároch - pokračovanie (náročnejšie triedy)
• ComboBox, ListBox - zoznamy s možnosťou výberu
• Grid - tabuľky s možnosťou editácie údajov
• OleControl, OleBoundControl - ActiveX objekty so širokou funkcionalitou
• podporné nástroje na nastavenie objektov - Builder, Utility

Práca s databázou na formulároch
• prepojenie objektov s databázou, dátové typy, hodnota NULL
• validácia údajov

Panely nástrojov
• definícia (trieda), použitie bežných objektov a objektov typu Separator
• aktivácia a spolupráca s formulármi

Niektoré ďalšie nástroje a techniky pri návrhu formulárov a tried
• používateľom definované vlastnosti a metódy formulárov a tried
• odovzdávanie parametrov volania a návratových hodnôt do / z formulárov
• dynamické zmeny vlastností objektov
• štart formulára na základe definície triedy
• vzájomná spolupráca formulárov
Prevod formulárov z FoxPro 2.6 (Screen) do nového systému, možné problémy

4. DEŇ
Objektovo orientovaná koncepcia tvorby aplikácií
• výhody, štruktúra, základné stavebné kamene - triedy Custom, Session
• udalosťami riadené programovanie, Private Data Session
• koordinácia jednotlivých prvkov aplikácie - objekty, menu, formuláre, tlačové výstupy
• vzorová knižnica objektových tried App - prehľad a štruktúra objektov
• vzorové menu a jeho služby
• hlavný program a hlavný objekt aplikácie, konfigurácia aplikácie
• ďalšie objekty - obsluha menu programu, služby, podsystémy
• statické a dynamické objekty, externé knižnice tried, používateľské prispôsobenie aplikácie

Zostavenie aplikácie na základe vzorových tried
• konštrukcia podtried, ukážky, príklady

Použitie OOP v ďalších oblastiach programovania - stručný koncept a základné princípy
• tvorba a použitie systémových komponent a webových služieb - COM / DCOM, Automation, SOAP
• moderné nástroje na výmenu dát - XML

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace